Salgs- og leveringsbetingelser
Her er alt, hvad du skal vide om at bruge Luitel. Hvis du ikke finder det, du leder efter, er du meget velkommen til at sende os en besked, og så vender vi tilbage til dig.
1: Om Aftalen, anvendelsen og gyldighed

1.1 Denne abonnementsaftale med bilag (herefter ”Aftalen”) omfatter Luitels formidling af én eller flere af de i pkt. 1.2 beskrevne ydelser til Kunden.

1.2 Luitel formidler en række telekommunikationsydelser (herefter ”ydelser”) til Kunden, heriblandt Mobiltelefoni, Mobilt Bredbånd, Hosted Services, Netværksforbindelser herunder Medarbejder Bredbånd og/eller Hosted Sikkerheds Services, samt dertil hørende Hardware.

1.3 LLuitel leverer, ved forespørgsel, en tilhørende serviceaftale samt Service Level Agreement (SLA) (herefter ”Luitel Service”). Luitel Service er en tillægsaftale til ydelser, og er beskrevet nærmere i under ”ydelser” på www.luitel.dk.

1.4 Luitel er forhandler af en række leverandører (Herefter kaldet ”Leverandør”) af ydelser, og videresælger og videredistribuerer disse til Kunden.

1.5 Aftalebetingelserne (herefter ”Betingelserne”) finder anvendelse ved Luitels ydelser og finder anvendelse ved enhver brug af ydelser, herunder leje af elektronisk hardware (herefter ”Hardware”), som af Luitel stilles til rådighed for Kunden.

2: Ydelser og services

2.1 Ydelser omfatter telekommunikationsydelser, formidlet af Luitel.

2.2 Ydelser leveres i henhold til Bilag 1, som udleveres til kunde som en samlet prisoversigt, over de efterspurgte produkter og ydelser. Alle de nævnte priser i Bilag 1 er eksklusive moms med mindre andet er angivet.

3: Funktionalitet

3.1 Kunden er bekendt med og accepterer, at ydelser, som alle andre telekommunikationsydelser, kan være udsat for nedbrug, fejl og uhensigtsmæssigheder. Nedbrud, fejl og uhensigtsmæssigheder afhjælpes i videst muligt omfang af Luitel, men Kunden kan ikke, udover hvad der er ufravigeligt i henhold til dansk lovgivning, stille nogen krav om nogen bestemt afhjælpning, afhjælpningsfrist eller i øvrigt gøre misligholdelsesbeføjelser, herunder erstatning eller andet kompensationskrav, gældende over for Luitel i andet omfang, end det, der er defineret i henhold til Luitel Service. Luitel har afhjælpningsret i tilfælde af fejl, mangler og/eller forsinkelse og forbeholder sig denne i enhver henseende.

4: Kundens brugsret

4.1 Kunden får ved betaling af den aftalte pris til Luitel ret til at tilgå og anvende ydelser og den lejede Hardware, og at lade Kundens ansatte (herefter ”Slutbrugere”) tilgå og anvende ydelser og den lejede Hardware.

4.2 Ydelser og den lejede Hardware må alene anvendes til det af Luitel forudsatte formål og inden for de aftalte rammer, og de i henhold til danskrets lovlige rammer. Kunden skal instruere Slutbrugerne i, at det lejede alene må anvendes til aftalte formål. Såfremt Slutbrugeren anvender Hardware til ikke-aftalte eller ulovlige formål, eller lader uvedkommende tredjemand anvende ydelser, er dette at anse som misligholdelse af Luitels Betingelser og Luitel påtager sig intet ansvar i den forbindelse, i det kunden påtager sig ethvert ansvar i den forbindelse.

4.3 Kunden er forpligtet til straks at give Luitel meddelelse, såfremt Kunden får mistanke om, at der, uanset årsag, sker misbrug, fejlagtig eller ulovlig brug af ydelser eller den lejede Hardware.

4.4 Kunden accepterer, at Kunden er forpligtet til at holde den lejede Hardware forsikret, herunder mod tyveri, brand, vandskade, hændelig undergang m.m. i hele lejeperioden.

4.5 Kunden indestår for, at Slutbrugere, medmindre andet er specifikt aftalt med Luitel, har bopæl i og permanent tilhørsforhold til Danmark.

4.6 Luitel er berettiget til at suspendere Servicen, såfremt Kundens og/eller Slutbrugernes forbrugsmønster afviger væsentligt fra det sædvanlige adfærdsmønster for rejseaktivitet.

5: Support

5.1 Luitel yder support/kundebetjening i henhold til aftalen og eventuel Luitel Service+, som vil være beskrevet i tilhørende bilag til aftalen.

5.2 Luitel yder support ved eventuelle fejl, nedbrud eller uhensigtsmæssigheder.

5.3 Luitel tilbyder telefonisk support i alle hverdage (dog ikke under helligdage) i tidsrummet 09:00-17:00. Luitel kan ved forespørgsel tilbyde 24/7 support. 24/7 support kræver tilkøb af Luitel Service+

6: Abonnementspris, betaling og forbrug

6.1 Abonnementspriserne følger på Bilag 1, der skal anses, som en integreret del af denne aftale.

6.2 Kunden accepterer de angivne priser og produktbeskrivelser, samt generelt indhold af Bilag 1.

6.3 Luitel følger den generelle udvikling i markedet, herunder prisudviklingen, og er berettiget til at justere sine priser over for Kunden.Ændring af priser skal ske med én måneds varsel til Kunden.

6.4 I tilfælde af en prisstigning ophæves Aftalens bindingsperiode. Opsigelsesperioden forbliver uændret.

6.5 Abonnementspris betales kvartalvis forud, første gang den [dato] med kr. [*] Forbrugsafgifter betales kvartalsvis bagud. Øvrige afgifter, såsom tilkøbaf Hardware betales månedsvis bagud.

6.6 Fakturaer forfalder til betaling efter den angivne forfaldsdato på den specifikke faktura og senest 30 dage efter udsendelsesdatoen.

6.7 Forfaldne, ikke-betalte beløb forrentes med 0,70% per påbegyndt måned. Luitel er berettiget til at kræve rykkergebyrer og kompensationsgebyrer i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

6.8 Support og andre konsulentydelser, som ikke er omfattet er faste de abonnementsudgifter og/eller Luitel Service kan af Luitel faktureres til enhver tid gældende priser for sådanne ydelser.

6.9 Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og eksklusive moms, men inklusive andre offentlige skatter og afgifter.

6.10 Luitel er med fem hverdages varsel berettiget til at kræve sikkerhed for fremtidige betalinger fra Kunden, såfremt Luitel vurderer, at dette er hensigtsmæssigt.

7: Andre udgifter

7.1 Kunden er selv ansvarlig for at afholde andre udgifter, som er nødvendige for anvendelse af ydelser, herunder eksempelvis visse udgifter til telekommunikationsinfrastruktur, hardware mv.

8: Implementering

8.1 Forudgående og nødvendig implementering skal ske efter aftalt implementeringsplan jf. Bilag 3.

8.2 Medarbejderbredbånd kan først idræftsættes under aftalen når og hvis de kan løses fra eksisterende aftaleforpligtelser med nuværende opertør/udbyder.

8.3 Kunden godkender, accepterer og er indforstået med de planlagte implementerings-aktiviteter jf. Bilag 3

9: Ikrafttræden, løbetid, opsigelse og ændring

9.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter. Ydelser i henhold til tilhørende bilag betragtes som bestilt, når Aftalen er underskrevet.

9.2 I overenstemmelse med det i Luitels Betingelser pkt. 9.3 anførte, er Aftalen uopsigelig fra underskrift og indtil den angivne periode i henhold tilAftalen.

9.3 Kunden kan efter endt bindingsperiode opsige Aftalen med tre måneders skriftlig varsel. I bindingsperioden er Aftalen uopsigelig.

9.4 Ved Kundens opsigelse eller skift til andet teleselskab tilbagebetales eventuel forudbetalt abonnementspris til Kunden.

9.5 Aftalen er uopsigelig, forudsat at implementeringen samt idriftsættelsen afAftalen forløber hensigtmæssigt efter de aktiviteter og processer som Luitel har direkte kontrol over.

9.5.1 Såfremt der i forbindelse med implementering og/eller idriftsættelse opstår gentagne fejldisponeringer, der forhindrer rettidig og funktionel idriftsættelse, som udelukkende kan tilskrives Luitels handlinger, og at disse ikke kan løses tilfredsstillende for Kunden, er Kunden ikke bundet afAftalens uopsigelighed. Begge Parter skal dog udvise vilje til at løse problemerne i mindelighed og velvillighed inden aftalen kan annulleres.

9.5.2 Opsiges aftalen som følge af gentagne fejldisponeringer, som kan tilskrives Luitels handlinger er Kunden omfattet af en 3 måneders opsigelses periode, hvormed Luitel er berettiget til at kræve betaling jf. Bilag 1.

9.6 I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Luitels side, der ikke er afhjulpet inden 10 hverdage fra Luitels modtagelse af Kundens skriftlige reklamation, kan Kunden opsige Aftalen til udgangen af den pågældende måned. Derudover kan Kunden kræve et rimeligt forholdsmæssigt afslag for de ydelser, som ikke har være tilgængelige eller har været mangelfulde. Afslaget kan dog aldrig udgøre mere end 50% af de faste abonnementsbetalinger for den periode, afslaget vedrører.

9.6.1 Et forhold, der udløser forholdsmæssigt afslag til Kunden, kan ikke samtidig udløse erstatning. siges aftalen ifbm fejl i implementering, har kunden 3 måneders opsigelse.

9.7 Ved opsigelse af en lejeaftale på Hardware, skal Hardwaren returneres til Luitel senest 14 dage efter lejeaftalens ophørsdato. Returneres Hardwaren ikke, eller er Hardwaren ved Luitels modtagelse ikke funktionsdygtig, har Luitel ret til at fakturere Kunden Hardwarens listepris på opsigelsestidspunktet.

9.8 Kunden er berettiget til at ændre omfanget af ydelser i henhold til Aftalen itakt med Kundens vækst eller tilbagegang, også inden for bindingsperiode. Opsigelser i forbindelse med Kundens vækst og/eller tilbagegang er omfattet af en opsigelsesperiode på løbende måned + 3 måneder.

9.8.1 Kunden kan opgradere abonnementer med én hverdags varsel. Opgraderingen vil som udgangspunkt træde i kraft den efterfølgende hverdag.

9.8.2 I tilfælde af en nedgradering anses dette, som en opsigelse af pågældende abonnement, og nedgraderingen er derfor omfattet af en opsigelsesperiode på løbende måned + 3 måneder.

9.9 Kunden har frit roaming-valg i mellem TDC og Telenors netværk. Et skift af netværk kan ske med én måneds varsel, og Kunden opkræves et engangsgebyr på kr. 100 DKK. per skifte.

9.10 Såfremt en bindingsaftale ophører inden bindingsperiodens udløb uden at dette skyldes Luitels misligholdte forhold, er Parterne enige om, atLuitel altid er berettiget til at efterfakturere og kræve betaling af den .

10: Data roaming i EU

10.1 Luitel følger den til enhver tid gældende EU-regulerende pris for data roaming.

10.2 Medmindre andet er aftalt, spærrer Luitel for yderligere forbrug, hvisSlutbrugeren forbruger data for 450kr. Inklusiv moms inden en måned. Luitel giver besked herom via SMS når Slutbrugeren har forbrugt forbrugstakseret data for ca. 360 kr. Luitel giver også besked til Slutbrugeren, når Slutbrugeren har brugt 100% af den inkluderende mængde fair-use data, hvorefter Luitel lukker for yderligere forbrug.

10.3 Slutforbrugeren kan aktivt tilvælge ydereligere dataforbrug som takseres pr. kilobyte i EU og pr. megabyte i andre lande ved kontakte Luitelherom.

10.4 Luitel er ikke ansvarlig for forsinkelser eller evt. Manglende udsendelse af SMS adviseringerne.

10.5 Slutbrugeren har adgang til at bruge den mængde data, som Slutbrugeren har til rådighed i sit abonnement i Danmark og inden for resten af EU. Luitel er berettiget til at opkræve Slutbrugeren en særlig EU-forbrugstakst for den mængde data, som overstiger ”fair use” grænsen (grænsen for rimeligt forbrug). Fair use grænsen beregnes individuelt ud fra Slutbrugerens abonnementspris hver d. 1. i måneden.

Eksempel: Hvis Slutbrugeren har et abonnement der koster 100kr. pr. måned kan Slutbrugeren roame for det dobbelte i andre EU lande, dvs. Slutbrugeren må bruge data for 200kr i hele EU.

11: Pligt til at hemmeligholde adgangs- og PIN-koder mv.

11.1 Kunden og Slutforbrugeren er forpligtede til at hemmeligholde eventuelle brugernavne, adgangs- og PIN-koder, som de har fået udleveretaf Luitel. Kunden hæfter for ethvert misbrug af de pågældende brugernavne, adgangs- og PIN-koder, uanset om misbruget foretages af Kunden, Slutbrugere eller tredjemand, der er kommet i besiddelse af Kundens eller Slutbrugerens brugernavne, adgangs- og PIN-koder, uden af dette er sket som følge af forhold, der udelukkende kan tilregnes Luitel.

12: Tilgængelighed, oppetid, tekniske krav

12.1 Ydelser tilgås af Kunden og Slutbrugere via Internettet eller andre offentligt tilgængelige kommunikationsnet eller via lukkede kredsløb mellem Kunden og Luitel.

12.2 Luitel bestræber, at ydelser er tilgængelig døgnet rundt, men yder ingen garantier herfor, idet Luitel ikke har direkte kontrol over ydelser. Denne kontrol ligger hos Leverandører.

13: Udlejet Hardware og erstatningspligt

13.1 Alt Hardware som tilhører Luitel og må ikke videreudlejes, pantsættes, eksporteres, sælges, transporteres til udlandet uden særskilt tilladelse fra Luitel.

13.2 Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlige for driftstab, datatab, manglende besparelser, goodwill, følgeskader, Kundens interne tid eller indirekte tab. Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikkekan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part.

13.3 Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give Luitel besked, hvis Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade, forårsaget af den lejede Hardware, at tredjemand påstår, at der er indtrådten sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. Luitel vil herefter rette henvendelse til den pågældende Leverandørhurtigst muligt eller senest 48 timer efter tidspunktet for henvendelsen fraKunden.

13.4 Luitel er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt på det lejede Hardware. Kunden er ansvarlig for skader, som ikke er meddelt indenfor 48 timer fra udlejning, eller dækkes af evt. forsikring, bl.a.
a)Glemt, tabt, forlagt eller anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises præcist skadestidspunkt og årsag.
b)Skader der er forvoldt af Kunden, skal erstattes af Kunden til det lejedes vejledende udsalgspris.

14: Konfiguration og opdatering af den lejede Hardware

14.1 Den lejede Hardware leveres prækonfigureret. Luitel kan ikke dragestil ansvar for konsekvenser af efterfølgende ændringer i konfigurationen, som ikke er foretaget af Luitel.

15: Returnering af defekt Hardware

15.1 Såfremt kunden ønsker at returnere defekt Hardware, skal Kunden kontakte Luitel med henblik på at aftale, hvordan og hvortil returneringen kan ske. Luitel kan efter eget valg forlange at Hardware returneres til en bestemt dansk-registreret adresse. Den returnerede Hardware skal være pakket forsvarligt i original emballage og endvidere sendes i en forsvarlig kasse til almindelig forsendelsesbrug. Det godkendes ikke, som en forsvarlig forsendelse, hvis Hardware alene sendes retur i original emballage. Forsendelsesomkostninger til Luitel afholdes af Kunden, mens udgifter til forsendelse til Kunden afholdes af Luitel.

15.2 Såfremt Luitels undersøgelser viser, at Hardware ikke er defekt, ellerat defekten er fremkommet på grund af Kundens forhold, er Luitel berettiget til at fakturere Kunden efter medgået tid for sit arbejde med undersøgelse af Hardwaren, ligesom Luitel er berettiget til at få værdien afden ødelagte Hardware erstattet. Luitel er i den forbindelse berettiget til atopgøre tabet til listeprisen for den pågældende Hardware jf. punkt 14.

16: Ændringer i ydelser

16.1 Luitel er berettiget til at indføre forbrugsbegrænsninger mv. Med omgående virkning, såfremt Luitel vurderer, at dette er nødvendigt for brugen af ydelser.

17: Suspension af Luitels ydelser

17.1 I tilfælde af manglende betaling, manglende stillen af sikkerhed, misbrug, ulovlig eller unormal brug af ydelser, herunder overladelse af brug til tredjemand, har Luitel egenhændigt og uden Kundens forudgåendesamtykke ret til at suspendere Kundens adgang til ydelser. Luitel skal sende Kunden en meddelelse om lukningen og give Kunden mulighed for at udtale sig. Hvis øjeblikkelig lukning er påkrævet af tungtvejende grunde, skal Kunden hurtigst muligt have besked efter lukningen er foretaget.

17.2 Kunden må ikke benytte SIM-kortet i maskinelt kommunikation, med mindre Kunden skriftligt har indgået aftale med Luitel herom. Kunden skal sætte SIM-kortet i en mobiltelefon, som benyttes af et menneske og ikke at et system eller en maskine, der vil medføre markant andet forbrugsmønster, end hvis det var et menneske, der brugte SIM-kortet i sinmobiltelefon. Luitel er berettiget til at suspendere Kundens adgang til ydelser og/eller opkræve betaling for det usædvanligt høje forbrug, hvis Kunden benytter SIM-kort til sådanne formål.

18: Ansvar og produktansvar

18.1 Luitel er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab forårsaget ved Luitel’s handlinger eller undladelser.

18.2 Luitel er dog alene ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på Luitel’s egne systemer eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Luitel eller Luitel’s medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser.

18.3 Luitel er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tab af data, tab som følge af at telefonitjenesten ikkekunne anvendes som forudsat eller andet indirekte tab hos Kunden.

18.4 Luitel er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, nødvendige driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr mv., der ejes eller drives af anden operatør.

18.5 Luitel er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrelser eller ændringer aftelenettet eller ydelser i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelses- eller driftsmæssige årsager, medmindre Luitel forsømmer at begrænse ulemperne herved.

18.6 Luitel’s ansvar bortfalder, såfremt opfyldelsen umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Luitel’s kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende, og som Luitel ikke medrimelighed kunne forventes at have forudset ved abonnementsaftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået ellerovervundet.

18.7 Luitel er forhandler af ydelser, men hæfter ikke for eventuelle produktfejl. Den pågældende Leverandør af den pågældende Service er alene ansvarlig efter de ufravigelige regler i produktansvarsloven og Leverandører hæfter ikke for produktansvar på noget andet grundlag.

18.8 Kunden skal friholde Leverandører og i den udstrækning, Leverandører pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller tab, som Leverandørerne eller ikke hæfter for over for kunden herunder skade, som den lejede Hardware forårsager:

18.8.1 A) På fast ejendom eller løsøre, hvis skaden indtræffer, når det leverede er i Kundens besiddelse, eller

18.8.2 B) På produkter fremstilet af Kunden eller på produkter, i hvilke Kundens produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager på grund af det leverede.

18.9 Leverandører ifælder ikke erstatningsansvar for produktskader, medmindre Leverandører har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

19: Force Majeure og andre hindringer

19.1 Luitel er ikke ansvarlig overfor Kunden, når der intræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter Luitels opfyldelse af Aftalen. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være krig, mobilisering, oprør, og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, eller edb-vira, hacking, DOS og DDoS-angreb, spammen unormal belsatning af Leverandørers og Luitels systemer eller påbud fra offentlige myndigheder, som Leverandører og Luitel ikke har direkte kontrol over.

19.2 Såfremt en eller flere af de foranævnte omstændigheder indtræder, er Luitel efter eget valg berettiget til at udskyde leveringen af sine ydelser eller til ansvarsfrit at opsige Aftalen helt eller delvist med virkningfra hindringernes indtræden. Ved opsigelse godtgøres Kunden Aftaleafgiften for den periode brugen af ydelser har været forhindret, men Kunden kan ikke gøre krav på gældende.

20: Overdragelse

20.1 Luitel er berettiget til at suspendere Kundens ydelser, hvis Kunden uden forudgående skriftlig accept fra Luitels side, overdrager sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen til tredjemand eller lader tredjemand anvende ydelser både i og udenfor Danmark. Luitel er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden Kundens tilladelse eller accept.

21: Markedsføring

21.1 Luitel er berretiget til at anvende Kundens navn og logo på sin refrenceliste og på sin hjemmeside i forbindelse med oplysninger om sine kunder. Luitel er desuden berretiget til at anvende disse oplysninger i forbindelse med en case story. Enhver anvendelse af Kundens navn og logo skal dog være loyal overfor Kunden og følge Kundens gældende retningslinjer, hvis Kunden har etableret sådanne.

22: Tvister

22.1 Enhver tvist mellem Parterne skal indledningsvist søges løst ved forhandling. Tvister, som ikke kan løses ved forhandling, behandles efter dansk ret med Københavns Byret som rette værneting. Lovvalgsregels omfatter ikke dansk rets internationale privatretlige regler eller andre regler, som fører til anvendelsen af andet end dansk ret. Luitel er uanset venstående berettiget til at anlægge sag, herunder om manglende betaling, ved retten i den retskreds, hvordi Kunden driver sin virksomhed.